Maciej Szelenbaum


Guest musician

2008 Lunatic Soul - piano, keyboards, flute, trumpet, quzheng  
2010 Lunatic Soul - piano, keyboards, flutes, strings, quzheng  
2011 Lunatic Soul - piano, keyboards, flutes, strings, quzheng