Hao Wang


Studio musician

2013 Rhapsody Of Fire - backing vocals