Member:
1997- 1349 - bass (as Seidemann)  
2004- Pantheon I - bass (as Seidemann)  
2008- Den Saakaldte - bass (as Seidemann)  
Studio musician:
2002-2003 Koldbrann - bass (as Kjøttring)  
2006 Nidingr - bass (as Seidemann)  
Guest musician:
2012 So Much For Nothing - bass (as Seidemann)