Member:
1997-1999 Flotsam & Jetsam - guitars  
2000-2010 Flotsam & Jetsam - guitars