Yoshinori Kataoka


Studio musician

2002 Galneryus - keyboards