Bellfast - Timeline


Year Albums Lineup Style
1993
  Takahiro Ishikawa - drums
Yasuo Iida - vocals
Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
 
1994
 
1995
 
1996
  Yasuo Iida - vocals
Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Mikio Ogawa - drums
1997
 
1998
  Yasuo Iida - vocals
Shuji Matsumoto - bass
Mikio Ogawa - drums
Yasuhiko Shimizu - guitars
1999
  Yasuo Iida - vocals
Shuji Matsumoto - bass
Yasuhiko Shimizu - guitars
Hiroshi Sakakima - drums
2000
  Shuji Matsumoto - bass
Hiroshi Sakakima - drums
Arata Niwa - guitars
Makoto Kano - guitars
2001
Faraway Prayers [EP] Shuji Matsumoto - bass, vocals
Arata Niwa - guitar
Makoto Kano - guitar
Hiroshi Sakakima - drums
Yasuo Iida - vocals
Masako Shimizu - vocals
Hiroshi Kono - guitar
Koichi Sato - vocals
Amiko Sugiura - violin
Kazumi Urashima - piano
Celtic Folk metal
2002
  Shuji Matsumoto - bass
Hiroshi Sakakima - drums
Arata Niwa - guitars
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
2003
Demo 2003 [Demo]
2004
  Shuji Matsumoto - bass
Arata Niwa - guitars
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
2005
 
2006
  Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
2007
  Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
Haruna Fukazawa - flute
2008
  Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
Haruna Fukazawa - flute
Izumi Takeuchi - violin
Taro Arai - guitars
Hiroshi Sakakima - drums
2009
 
2010
Insula Sacra Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitar
Koh Nishino - vocals
Hiroshi Sakakima - drums
Taro Arai - guitar
Haruna Fukazawa - flute
Izumi Takeuchi - violin
2011
  Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
Haruna Fukazawa - flute
Izumi Takeuchi - violin
Taro Arai - guitars
Hiroshi Sakakima - drums
2012
 
2013
  Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
Taro Arai - guitars
Hiroshi Sakakima - drums
2014
  Shuji Matsumoto - bass
Makoto Kano - guitars
Koichiro "Koh" Nishino - vocals
Taro Arai - guitars
Hiroshi Sakakima - drums
Yumiko - flute
2015
 
2016
 
2017
 
2018