Metal Storm logo
Robert Hunecke-Rizzo


Member

1995-1999 Heavens Gate - bass  
1999-2011 Luca Turilli - drums  
2003- Aina - bass, drums, guitars  
2005-2011 Luca Turilli's Dreamquest - drums  

Studio musician

2002 Luca Turilli - guitars  
2011 Trillium - drums  

Live musician

2008 Avantasia - bass, backing vocals  
2011 Avantasia - bass  

Guest musician

1997 Rhapsody - bass  
1999 Kamelot - drums  
2001-2003 Kamelot - backing vocals  
2007 Kamelot - backing vocals  
2013 Avantasia - choir vocals