Metal Storm logo
United - Timeline


Year Albums Lineup Style
1981
  Nao Kouichi - vocals
Masaki "Marchan" Hara - guitars
Takeshi "Mantas" Nakazato - guitars
Yasu Tsukahara - drums
Oz - bass
Thrash metal
1982
 
1983
  Nao Kouichi - vocals
Masaki "Marchan" Hara - guitars
Takeshi "Mantas" Nakazato - guitars
Tetsuo "Tetsu" Takizawa - drums
Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
1984
 
1985
  Nao Kouichi - vocals
Masaki "Marchan" Hara - guitars
Takeshi "Mantas" Nakazato - guitars
Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Tetsuo "Tetsu" Takizawa - drums
Jouichi "Joe" Hirokawa - drums
1986
Beast Dominate [EP] Masaki "Marchan" Hara - guitars
Takeshi "Mantas" Nakazato - guitars
Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Tetsuo "Tetsu" Takizawa - drums
Yoshiaki Furui - vocals
1987
  Masaki "Marchan" Hara - guitars
Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Tetsuo "Tetsu" Takizawa - drums
Yoshiaki Furui - vocals
Iwao Furusawa - guitars
1988
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshiaki Furui - vocals
Iwao Furusawa - guitars
Hirokazu Uchino - drums
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
1989
Demo '89 [Demo]
1990
Bloody But Unbowed Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshiaki Furui - vocals
Hirokazu Uchino - drums
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
1991
 
1992
Beast Dominates '92 [EP]
Human Zoo
1993
 
1994
 
1995
N.O.I.Q Groove Thrash metal
1996
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Hirokazu Uchino - drums
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Shinichi Inazu - vocals
1997
Reload
Burst [EP]
1998
Distorted Vision
1999
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Shinichi Inazu - vocals
Yusuke Nakamura - drums
2000
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Yusuke Nakamura - drums
Masatoshi Yuasa - vocals
2001
Infectious Hazard
2002
Core
2003
 
2004
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Masatoshi Yuasa - vocals
Akira Tominaga - drums
2005
Nine Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Akira Tominaga - drums
Nobu - vocals
2006
 
2007
 
2008
 
2009
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Akira Tominaga - drums
Al-Salem Faisal - vocals
2010
 
2011
Tear Of Illusions
2012
 
2013
  Akihiro "Yoko" Yokoyama - bass
Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Akira Tominaga - drums
Masatoshi Yuasa - vocals
2014
 
2015
  Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Akira Tominaga - drums
Masatoshi Yuasa - vocals
2016
 
2017
 
2018
Absurdity Yoshifumi "Hally" Yoshida - guitars
Shingo "Sin" Otani - guitars
Akira Tominaga - drums
Masatoshi Yuasa - vocals
George Enda - bass
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023