Metal Storm logo
X Japan - Timeline


Year Albums Lineup Style
1982
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
 
1983
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Yuji "Terry" Izumisawa - guitars
1984
I'll Kill You [Demo] Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Yuji "Terry" Izumisawa - guitars
Tomoyuki "Tomo" Ogata - guitars
1985
Feel Me Tonight [Demo] Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Mita "Zenon" Kazumitsu - guitars
Kenichi "Eddie Van" Koide - guitars
Atsushi Tokuo - bass
Power metal
Endless Dream [Demo] Power metal
1986
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Taiji Sawada - bass
Masanori "Kerry" Takahashi - guitars
1987
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Taiji Sawada - bass
Hideto Matsumoto - guitars
Isao Hori - guitars
1988
Vanishing Vision Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Taiji Sawada - bass
Hideto Matsumoto - guitars
1989
Blue Blood
1990
 
1991
Jealousy
1992
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Hideto Matsumoto - guitars
Hiroshi Morie - bass
1993
Art Of Life
1994
 
1995
 
1996
Dahlia
1997
 
1998
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Hiroshi Morie - bass
1999
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
  Toshimitsu Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Tomoaki Ishizuka - guitars
Hiroshi Morie - bass
Yasuhiro Sugihara - guitars
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022